Školní stravování

 

Sdělení školní jídelny

 

1. Ceny obědů od 1.9.2020

 

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku.

 

 

strávníci od 7 – 10 let (narozeniny do 31.8.2021) 26,- Kč

 

strávníci od 11- 14 let (narozeniny do 31.8.2021) 29,- Kč

 

 

 

2. Platba stravného

 

První platba – zálohová platba na měsíc červen 2021 (splatná k 15. září 2020):

 

22 obědů x 26,- Kč 572,- Kč

 

22 obědů x 29,- Kč 638,- Kč

 

Ostatní stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu atd.). Obědy za červen 2021 se v červenci 2021 zúčtují se zálohou placenou v září 2020.

 

Možnost úhrady za stravné si zákonný zástupce dítěte určí při vyplňování Přihlášky ke školnímu stravování.

 

- souhlasem k inkasu

pro klienty peněžních ústavů: 3218165389/0800

 

- příkazem k úhradě

na účet číslo: 3218165389/0800

 

- složenkou

 

- hotově

ve vyjímečném případě

 

Platba musí být provedena k 15. dni v měsíci. 

Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.

 

4. Odhlášky z obědů

 

Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní = 52,- nebo 54,- Kč).

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole. Proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

 

Strava se odhlašuje vždy do 12:00 hod. na následující den.

 

- telefonicky:      MŠ Krhová:    571 633 054         

        vedoucí ŠJ  Z. Vávrová:  702 015 919

 

- do sešitu odhlášek (při vstupu do jídelny v ZŠ)

 

 

 

5. Výdej obědů

 

v ZŠ  11:40 – 12:10

 

První den neplánované nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče:

 

- v ZŠ  11:30

 

- v MŠ  11:00

 

 

 

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí ŠJ Zdeňka Vávrová.