Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Michaela Škrobánková
hrarozvojova@gmail.com
+ 420 733 137 754

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Provoz školy ve školním roce 2021/2022- informace

18.08.2021 13:01

Informace pro rodiče -  zahájení školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče,

čeká nás zahájení nového školního roku. Vzhledem k aktuální situaci upravujeme provoz školy podle pravidel doporučených MŠMT s přihlédnutím na podmínky školy. Ve středu 1. září slavnostně zahájíme školní rok v jednotlivých třídách, délka pobytu žáků ve škole bude cca 1 hodina.

Hygienická pravidla

Dbáme zvýšených hygienických opatření a pravidelné dezinfekce prostor školy. Pro děti to konkrétně znamená častější dezinfekci a mytí rukou. Používáme dezinfekci bez alkoholu určenou pro citlivou pokožku. Roušky ve společných prostorách jsou pro žáky povinné, ve třídách při výuce roušku mít nemusí.

Pro jiné návštěvníky školy, zejména rodiče dětí, jsme vymezili vstupní chodbu, kam budou moci vstoupit. Zde bude umístěna informační tabule s podrobnými informacemi o aktuální situaci. Do ostatních prostor školy nebudou mít jiné osoby přístup.

První školní den, tedy ve středu 1. září, mohou prvňáčky do třídy doprovodit rodinní příslušníci. Chtěli bychom je požádat o zakrytí dýchacích cest respirátorem.

 

Testování

Žáci projdou 3x screeningovým testováním antigenním testem pro samoodběr. Jedná se o test Genrui Bio Tech a postup testování je podobný jako u testů, které jsme používali v minulém školním roce.

Testovat budeme 1. září, 6. září a 9. září 2021.

  1. září poprosíme rodiče prvňáčků, aby nám u provedení testu asistovali. Testování bude probíhat v jídelně školy a následně se prvňáčci a jejich rodiče přesunou do 1. třídy.

Ostatní žáci se testují sami ve třídě s dohledem pí. učitelky.

 

Pokud budete chtít použít jiný test (např. ze slin), je třeba požádat ředitelku školy o souhlas ještě před 1. 9., test si zajistit na vlastní náklady a uvést při žádosti název testu.

Pokud nesouhlasíte s testováním a své dítě testovat nenecháte, bude muset mít ve škole po celou dobu pobytu roušku a platí pro něj i další omezení (rozestupy, nemožnost cvičit v tělocvičně apod.)

Po zkušenostech z minulého školního roku víme, že provedení testu není pro děti v žádném případě nijak stresující a obavy nejsou na místě.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali covid-19 a splňují lhůtu do 180 dní od prvního pozitivního testu, nebo přinesou negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Dále se nemusí testovat žáci, kteří jsou očkovaní.

Vše je potřeba písemně doložit.

 

Preventivní postupy

V rámci prevence přenosu viru jsou stanoveny tyto postupy.

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a je přítomen zákonný zástupce, nebude žák do školy vpuštěn.

3. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce, informuje škola neprodleně zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a umístí žáka do izolace od ostatních přítomných ve škole.

4. Pokud se příznaky objeví během pobytu ve škole, platí to, co bylo uvedeno výše.

5. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce. Ten má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

6. Zákonný zástupce informuje ředitele školy o případných dalších opatřeních -  karanténa apod.

7. Žáci, kteří trpí příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (např. alergie), budou moci do školy vstoupit, pokud prokáží, že netrpí infekční nemocí ( potvrzení lékaře).

8. V případě výskytu onemocnění covid-19 školu kontaktuje KHS, která určuje další postupy a rozhoduje o protiepidemických opatřeních. Škola neprodleně informuje zákonné zástupce o přijatých opatřeních.

 

 

Distanční výuka

Během školního roku mohou nastat situace, kdy bude potřeba vyučovat žáky distančním způsobem. V těchto případech využíváme on-line výuku ve virtuální třídě, všechny aktuální informace budou včas sděleny rodičům.  Technické podmínky žáků jsou nám již známy, dotazovat se budeme na podmínky u žáků 1. ročníku. Pokud to bude nutné, je opět možné zapůjčit si ve škole notebooky.

Školní družina

Školní družina bude otevřena 1. září do 13.00 hodin, od 2. září je provoz družiny zajištěn v obvyklých časech:

ranní družina:  6.30 – 7. 45 hodin

odpolední družina: do 15.30 hodin, případně s rozšířeným provozem.

Kapacita školní družiny je 30 dětí, je určena přednostně žákům nižších ročníků. Prosíme rodiče žáků 4. a 5. ročníku, aby zvážili, zda je přítomnost jejich dětí ve školní družině nezbytně nutná i vzhledem k promíchávání dětí v kolektivu a možnostem přenosu nákazy.

Stravování

Ve středu 1. září bude délka pobytu žáků ve škole cca 1 hodina, v 9.30 hodin je naplánován oběd. Budete-li chtít, aby vaše dítě obědvalo i 1. září, nahlaste tuto informaci vedoucí stravování pí. Vávrové neprodleně na tel. číslo 571 633 054.

Ve čtvrtek 2. září již je oběd zajištěn pro všechny žáky.

Výdej stravy bude probíhat v 11.40  hodin - 3., 4., 5. třída na předem určených místech.

 Ve 12.00 hodin- 1. a 2. třída na předem určených místech.

 

Zájmové kroužky

Zájmové vzdělávání - kroužky v současné době řešíme s přihlédnutím k doporučeným postupům, konkrétní informace dostanete později.

 

Všechny nové informace budou zasílány formou e-mailu, zveřejněny na webových stránkách a u vchodu do školy.