Informace pro rodiče- provoz školy od 12. dubna

09.04.2021 14:04

Informace o provozu školy od 12. dubna 2021 - čtěte pozorně!!!

 

Výuka bude probíhat podle daného rozvrhu.  Omezení se týká hodin hudební výchovy (ty probíhají bez zpěvu) a hodin tělesné výchovy. V rámci hodin TV budou žáci doplňovat a procvičovat učivo, které nemohlo být v rámci online výuky realizováno.

 

  1. Testování žáků

Povinné testování žáků antigenními testy 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování.

Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se budou testovat před vstupem do družiny. Je vhodné, aby u testu asistovali rodiče (1 rodič s respirátorem) a vyčkali na výsledek testu.

Vstup do školy pro ostatní žáky je v 7.45 hodin a testy proběhnou ve třídě pod vedením třídního učitele. U žáků z 1.,2. a 3. třídy mohou asistovat rodiče (jiná osoba pověřená rodiči), ostatní provádějí test sami.

Průběh testu:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů.

6. Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

7. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

8.Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.

 9. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

10. Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

11.Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

12. Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

13. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

14.Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

15. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

Výsledek testu:

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce. 

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti.

Škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o výsledku pozitivního testu. Dítě vyčká v izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem. Žáci 3. – 5. ročníku mohou školu opustit sami s písemným souhlasem zákonného zástupce (ten může být dán i předem). Žák bude  náležitě poučen o nutných opatřeních během návratu domů.

Zákonní zástupci budou informováni o dalším postupu.

Neúčast při testování:

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nebude sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. V takovém případě bude žák povinen vypracovat úkoly zadané třídním učitelem.

Pokud s testováním Vašeho dítěte nesouhlasíte a nebude se testovat, oznamte to písemně škole (formou emailu).

 

  1. Hygienická opatření při provozu školy

Žáci jsou povinni si několikrát denně dezinfikovat ruce, máme připravenou dezinfekci bez alkoholu, šetrnou k pokožce.

Po celou dobu pobytu v budově jsou žáci povinni používat roušku (zdravotnickou, nikoliv šitou).

V prostorách školy se bude častěji větrat. Vždy po ukončení výuky a provozu školní družiny se bude provádět dezinfekce budovy ozónovým generátorem.

 

  1. Školní jídelna

Každý žák sedí jednotlivě u stolu, při konzumaci odkládá roušku.

Konzumace ve skupinách:

1.+2. třída 11.30-11.45 hodin

3.+4. třída 11.45-12.00 hodin

5. třída 12.00 hodin

Časy jsou orientační! Dokud se skupinka nenají a neopustí jídelnu, není možné vpustit další skupinku dětí.

 

  1. Školní družina

Ranní i odpolední družina funguje bez omezení ve dvou homogenních skupinách.

Skupina 1.+2. třída- p. uč. Jiráková ve školní družině.

Skupina 3.+4. třída – třídní učitelé v 1. patře.

 

  1. Kroužky a kluby

 

Zájmové kroužky mají zatím činnost zastavenou. Školní kluby pracovat budou, jsou v nich přihlášené děti ze stejných studijních skupin.

 

Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka školy

 

 

—————

Zpět