Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Michaela Škrobánková
hrarozvojova@gmail.com
+ 420 733 137 754

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Informace pro rodiče k zahájení školního roku

28.08.2020 12:06

 

Vážení rodiče,

čeká nás zahájení nového školního roku, který nebude jednoduchý jak pro nás – základní školu, tak pro vás- zákonné zástupce žáků. Vzhledem k situaci upravujeme provoz školy podle pravidel doporučených MŠMT s přihlédnutím na podmínky školy.

 

Budeme dbát zvýšených hygienických pravidel a pravidelné dezinfekce prostor školy. Pro děti to konkrétně znamená častější mytí rukou. Roušky nejsou pro žáky povinné, ale může se stát, že se tato situace změní.

 

Pro ostatní návštěvníky školy, rodiče dětí, jsme vymezili vstupní chodbu, kam budou moci vstoupit a bude zde umístěna také informační tabule s podrobnými informacemi o aktuální situaci. Do ostatních prostor školy nebudou mít dospělí přístup.

 

První školní den, tedy v úterý 1. září mohou prvňáčky doprovodit rodinní příslušníci do třídy s tím, že bychom je chtěli požádat o zakrytí dýchacích cest rouškou.

 

V rámci prevence přenosu viru jsou stanoveny tyto postupy.

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a je přítomen zákonný zástupce nebude žák do školy vpuštěn.

3. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce,  informuje škola neprodleně zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a umístí žáka do izolace od ostatních přítomných ve škole.

4. Pokud se příznaky objeví během pobytu ve škole, platí to, co bylo uvedeno výše.

5. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

6.Zákonný zástupce informuje ředitele školy o případných dalších opatřeních- karanténa apod.

7. Žáci, kteří trpí příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění(např. alergie), budou moci do školy vstoupit pokud prokáží, že netrpí infekční nemocí ( potvrzení lékaře).

8. V případě výskytu onemocnění covid-19 školu kontaktuje KHS, která určuje další postupy a rozhoduje o protiepidemických opatřeních. Škola neprodleně informuje zákonné zástupce o přijatých opatřeních.

Během školního roku mohou nastat situace, kdy bude nutné vyučovat žáky distančním způsobem. Chceme využít výuku on-line virtuální třídy. Potřebujeme zmapovat technické možnosti jednotlivých žáků. (připojení k internetu, vybavení notebookem apod.) Žáci přinesou domů krátký dotazník, jehož cílem je zjistit, jaké možnosti distančního vzdělávání můžeme v konkrétním případě využívat.

Školní družina bude otevřena 1. září do 13.00 hodin, od 2. září funguje v obvyklých časech do 15.30 hodin, případně s rozšířeným provozem.

Kapacita školní družiny je 30 dětí, je určena přednostně žákům nižších ročníků. Prosíme rodiče žáků z vyšších ročníků(4.+5.), aby zvážili, zda je přítomnost jejich dětí ve školní družině nezbytně nutná i vzhledem k promíchávání dětí v kolektivu a možnostem přenosu nákazy.

V úterý 1. září slavnostně zahájíme školní rok v jednotlivých třídách, délka pobytu žáků ve škole bude cca 1 hodina, na 9.30 hodin bude připraven oběd. Budete-li chtít, aby vaše dítě obědvalo i 1. září, nahlaste tuto informaci vedoucí stravování p. Vávrové neprodleně na tel. číslo 571 633 054. Ve středu 2. září již bude oběd pro všechny žáky zajištěn.

Zájmové vzdělávání- kroužky v současné době řešíme s přihlédnutím k doporučeným postupům, konkrétní informace dostanete později.

Všechny nové informace budou zasílány formou emailu, zveřejněny na webových stránkách a u vchodu do školy.

 

Na spolupráci se těší zaměstnanci ZŠ Krhová