Informace k zápisu do 1. třídy

08.03.2021 09:39

Zápis do 1. třídy 2021- základní informace

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v Základní škole Krhová, příspěvková organizace ve dnech 6.-20.4.2021.

 

Můžete volit tyto způsoby:

1. osobní návštěva zákonného zástupce dítěte za použití ochranných prostředků ve škole ve dnech 6.-8.4. 2021 v době od 12.00-17.00 hodin, podatelna bude zřízena v hlavní chodbě školy, žadatelé budou vpouštěni jednotlivě

2. elektronické podání v období 6. 4. 2021 – 20.4.2021

Vzhledem k mimořádným opatřením zápis pravděpodobně proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostředím školy (motivační část). Nebude však nyní součástí zápisu.

Kde získám potřebné dokumenty k žádosti o přijetí, případně k žádosti o odklad?

Potřebné dokumenty Vám budou zaslány poštou na adresu trvalého bydliště v případě, že jste přihlášeni k trvalému pobytu v Krhové, nebo jsou ke stažení ne www.zskrhova.cz.

Vyplňujete žádost o přijetí (nebo o odklad) a zápisní list.

Jak podat žádost?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID kmeyqhv

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

3. poštou, doručit dokumenty s vlastnoručním podpisem na adresu

Základní škola Krhová, příspěvková organizace

Hlavní 205

756 63 Krhová

4. vhozením dokumentů do poštovní schránky ZŠ Krhová u vjezdu na parkoviště

5. osobní podání: v době určené výše, tento způsob preferujeme z důvodu ověřování dokumentů

K žádosti dokládáte rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, buď prostou kopií přiloženou k žádostem podaným způsobem bez osobního kontaktu, nebo nahlédnutím do originálu v případě osobního podání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit originál vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Jak zjistím zda dítě bylo přijato?

Zákonný zástupce obdrží od správního úřadu (škola) důležité informace- přidělení registračního čísla uchazeče, buď poštou na adresu trvalého bydliště, nebo přímo při osobním podání.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 21.4.2021 na úřední desce školy.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky Vám bude doručeno poštou na adresu trvalého bydliště.

V případě nejasností volejte 730 891 017, Mgr. Pavlicová, ředitelka školy

—————

Zpět